Main Content

Khrushchev 2

Khrushchev 2

Credit
Wikimedia Commons

Khrushchev 2

Nina Khrushchev, First Lady Mamie Eisenhower, President Dwight D. Eisenhower, and Premier Nikita Khrushchev at the White House

You Might Also Like